KLAUZLA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Biuro Usług Finansowych Waleriańczyk Joanna, z siedzibą w Koninie przy Alejach 1 Maja 11/17, jest Administratorem

Twoich/Waszych danych osobowych.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.anterisubezpieczenia.pl, pod e-mailem buf.konin@wp.pl, pod numerem telefonu 500050233 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje/Wasze dane osobowe w celu:

 • zawarcia umowy, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest możliwość podejmowania działań przed zawarciem umowy w odniesieniu do danych osób, które nie będą jej stroną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • określenia Twoich/Waszych wymagań i potrzeb przed zawarciem umowy ubezpieczenia, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakim jest obowiązek wynikający z art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, a także w celach analitycznych w tym profilowania w związku z realizacją tego obowiązku, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest zaproponowanie Tobie/Wam produktu ubezpieczeniowego najbardziej odpowiedniego do Twoich/Waszych wymagań i potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakim jest obowiązek wynikający z art. 34 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • rozpatrzenia ewentualnie zgłoszonej reklamacji, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakim jest obowiązek wynikający z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 3 lit. l ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
 • wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakimi jest zapewnienie możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przedstawienia oferty marketingowej produktów ubezpieczeniowych zakładów ubezpieczeń współpracujących z Asist Sp. z o.o. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach analitycznych, w tym profilowania, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest zaproponowanie Tobie/Wam produktu ubezpieczeniowego najbardziej odpowiedniego do

Twoich/Waszych wymagań i potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Okres przechowywania danych

Twoje/Wasze dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO będziemy przechowywać do

Biuro Usług Finansowych Waleriańczyk Joanna, z siedzibą w Koninie przy Alejach 1 Maja 11/17, NIP:6651850487 REGON:301641602, www.anterisubezpieczenia.pl,
tel. 500050233

momentu wniesienia sprzeciwu, chyba że zaistnieją przesłanki określone w art. 21 ust.1 RODO do ich dalszego przetwarzania, a jeśli udzielono zgody na ich przetwarzanie – do momentu jej wycofania (art. 7 pkt 3 RODO).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie/Wam:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile zgody udzielono.
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do podjęcia działań przed zawarciem umowy ubezpieczenia i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych z ich podejmowaniem. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ma charakter dobrowolny.

 1. Odbiorcy danych

Informujemy, iż do Twoje/Wasze dane osobowe mogą być udostępnione:

 • podmiotom przetwarzającym te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO, w tym m.in. dostawcom usług IT, przy czym podmioty takie zobowiązane są przetwarzać dane osobowe na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,
 • zakładom ubezpieczeń i towarzystwom funduszy inwestycyjnych współpracującym z Biuro Usług Finansowych Waleriańczyk Joanna.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Twoich/Waszych danych osobowych, na etapie, na którym jesteśmy administratorem, nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, ale dane te, w tym m.in.: imię, nazwisko, adres, nr PESEL, dane szczegółowe w zakresie wymagań i potrzeb mogą być profilowane w celach analitycznych oraz w celu zaproponowania produktu ubezpieczeniowego najbardziej odpowiedniego wg. tych kryteriów.

Biuro Usług Finansowych Waleriańczyk Joanna, z siedzibą w Koninie przy Alejach 1 Maja 11/17, NIP:6651850487 REGON:301641602, www.anterisubezpieczenia.pl,
tel. 500050233