INFORMACJA DOTYCZĄCA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Określenie agenta ubezpieczeniowego

Biuro Usług Finansowych Waleriańczyk Joanna

Aleje 1 Maja 11/17, 62-510 Konin

Obszar działania agenta ubezpieczeniowego: Rzeczpospolita Polska

Nr wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego: 11200143/A

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru.

Informację o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. 2018 poz. 2467), to jest poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent.

Informacja o posiadanych akcjach lub udziałach.

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających, co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników. Zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów agenta ubezpieczeniowego uprawniających, co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.

Informacja o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których wykonuje działalność agencyjną.

„TUZ” Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Vienna Insurance Group, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Inter-Życie Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A., Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Informacja o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia.

Agent ubezpieczeniowy otrzymuje prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej; inne rodzaje wynagrodzenia oraz wynagrodzenie stanowiące połączenie wcześniej wymienionych rodzajów wynagrodzenia. Nie jest pobierane honorarium od klienta.

Informacja o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamację lub skargę należy złożyć właściwemu zakładowi ubezpieczeń w sposób przez niego określony w informacji o produkcie ubezpieczeniowym, ogólnych warunkach ubezpieczeń lub na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Agent ubezpieczeniowy rozpatruje reklamację lub skargę klienta będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

  • Reklamacja lub skarga może zostać złożona w siedzibie Agenta lub jego jednostkach obsługujących klientów: na piśmie (osobiście albo przesyłką pocztową na adres Agenta); na adres do doręczeń elektronicznych; ustnie (telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 58 500 5000 albo osobiście do protokołu); w postaci elektronicznej (na adres buf.konin@wp.pl).
  • Rozpatrzenie reklamacji lub skargi i udzielenie odpowiedzi nastąpią bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub skargi i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji lub skargi i udzielenie odpowiedzi mogą zostać wydłużone do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji lub skargi i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.
  • Odpowiedź na reklamację lub skargę będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że w stosunku do klienta będącego osobą fizyczną, odpowiedź będzie udzielona na piśmie, a na jego wyłączny wniosek może być ona dostarczona pocztą elektroniczną.
  • Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego: nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji; niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
  • Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
  • Agent ubezpieczeniowy przewiduje możliwość pozasądowego rozpatrywania sporów.
  • Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla Agenta do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).